S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Partneri

 

 

 


Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v obchode www.3guns.eu (ďalej „e-katalóg“) a v svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-katalóga. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom emailu, alebo zadala objednávku emailom, písomne, osobne, telefonicky a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

1.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu obchodných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť okamihom uverejnenia na internetovej stránke e-katalóga.

2. Objednanie tovaru a záväznosť objednávky

2.1 Predmetom zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim je tovar uvedený v elektronickej objednávke.

2.2 Prijatá elektronická objednávka spracovaná systémom e-katalóga sa považuje za návrh kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2.3 Každá objednávka uskutočnená v obchode 3guns.eu  sa považuje za záväznú. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci má povinnosť ho prevziať.

2.4 V prípade, že si kupujúci bezdôvodne nepreberie objednaný tovar, bude od neho predávajúci požadovať uhradenie vzniknutých prepravných nákladov. Zákazník dostane poštový poukaz na úhradu pohľadávky so splatnosťou 14 dní. Neuhradené pohľadávky budú následne vymáhané súdnou cestou.

3. Potvrdenie objednávky

3.1 Po odoslaní objednávkového formulára v obchode www.3guns.eu  obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o zaregistrovaní objednávky.

3.2 Potvrdením objednávky sa rozumie až nasledujúci e-mail zo strany predávajúceho, ktorým sa zmení status objednávky na "VYBAVUJE SA", a ktorým prevádzkovateľ e-katalóga potvrdí prijatie a následné spracovanie objednávky zákazníka. Potvrdenie objednávky obdrží zákazník do 2 pracovných dní s informáciou o termíne dodania tovaru. V prílohe obdrží potvrdenú objednávku s predfaktúrov, na základe ktorej prevedie finančné prostriedky na náš účet. Pri platení nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo Vašej predfaktúry. Urýchli to skoré vybavenie Vašej objednávky.

4. Ceny tovaru

4.1 Všetky ceny tovaru v e-katalógu sú konečné, predávajúci nie platcom DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie (prepravné).

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať ceny tovaru a prepravného aj bez upozornenia.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu obchodu aj po prijatí objednávky zákazníka ak zistí, že cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný ešte pred potvrdením jeho objednávky. Kupujúci má v tomto prípade právo objednávku stornovať.

4.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú pri potvrdení objednávky.

5.Dodacie lehoty

5.1 Dodanie tovaru sa realizuje vždy v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho.

5.2 Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 30 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru, príp. aj dlhšej o ktorej bude zákazník vopred informovaný.

5.3 Pod pojmom dostupnosť tovaru sa rozumie doba, kedy najneskôr dochádza k expedícii objednávky. Začína plynúť dňom uhradenia objednávky na účet predávajúceho.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať objednávku až po jej kompletizácii a v termíne, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dostupnosťou.

5.5 V prípade nedodržania dodacej doby zo strany predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, prípadne dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení (bod 8).

6. Platobné podmienky

 

 • Bankovým prevodom vopred (pred dodaním tovaru) na účet predávajúceho. Číslo účtu dostane zákazník do 2 pracovných dní na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, alebo v predfaktúre/faktúre. Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v opačnom prípade má predávajúci právo objednávku stornovať.

Ku každej objednávke prináleží faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný a dodací list.

7. Dodanie a prevzatie tovaru

7.1 Dodanie tovaru sa realizuje v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho (kuriér), výnimočne formou osobného odberu na mieste určenom predávajúcim (po dohode).

7.2 V deň odoslania objednávky (t.j. v deň odovzdania zásielky prepravcovi na doručenie) sa zmení status objednávky kupujúceho na „ODOSLANÁ“, o čom je kupujúci oboznámený formou informačného e-mailu, alebo telefonicky.

7.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo budú potrebné viac ako 2 pokusy na doručenie zásielky z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci a to vo výške nákladov stanovených spoločnosťou realizujúcou dopravu.

7.4 Pred podpísaním protokolu o prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný vizuálne skontrolovať, či  nie je zásielka poškodená. Pri zrejmých poškodeniach zásielky musí byť IHNEĎ SPÍSANÝ REKLAMAČNÝ PROTOKOL s prepravcom o rozsahu poškodenia. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a v prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našom tel. čísle 0917 794628  alebo na našej emailovej adrese. Reklamácia tovaru poškodeného dopravou musí byť uplatnená u predávajúceho najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

7.5 Predávajúci ručí za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

7.6 Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené doručenie zásielky zavinené doručovateľom,
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.

8. Odstúpenie od zmluvy, storno objednávky, vrátenie tovaru

8.1 Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na dodaní náhradného tovaru.  V prípade úhrady kúpnej ceny a lebo jej časti kupujúcim, budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

8.2 Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) alebo jej časť aj bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho (stav  "POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA").  REKAPITULÁCIA OBJEDNÁVKY, ktorú obdrží kupujúci e-mailom ihneď po odoslaní objednávky nie je potvrdením objednávky (stav "ČAKÁ NA VYBAVENIE"). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až po záväznom písomnom potvrdení prijatej objednávky zo strany predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru (§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim. NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI.

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to buď prostredníctvom e-mailu na adresu www.3guns.eu alebo poštou (lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu).

Neohlásené zásielky nebudú prevzaté, a preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nás o úmysle vrátiť tovar informovali vopred! Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

8.4 E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky náležitosti  potrebné pre identifikáciu kupujúceho:

 • číslo objednávky
 • dátum uskutočnenia objednávky
 • meno a adresu kupujúceho/odberateľa uvedeného v objednávke
 • presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia

8.5 Zároveň kupujúci v lehote 7 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), KÓPIOU FAKTÚRY a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

Adresu na doručenie vráteného tovaru prípadne spôsob doručenia upresní predávajúci kupujúcemu formou emailu, prípadne telefonicky.Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

8.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci má právo neprevziať tovar, alebo nevrátiť celú čiastku za ktorú bol tovar kúpený príp. predávajúci naúčtuje kupujúcemu hodnotu, ktorá bola potrebná na uvedenie tovaru do pôvodného stavu , alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

9. Záručná doba

9.1 Na všetok nový tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

10. Reklamácia tovaru

10.1 Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. V prípade, že chce kupujúci tovar reklamovať, vopred o tejto skutočnosti informuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu na www.3guns.eu alebo telefonicky a tovar  na vlastné náklady doručí predávajúcemu. Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia.

10.2 K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (kópiu faktúry), ktorý bol odoslaný s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Po prijatí tovaru bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný predávajúcim za účelom čo najrýchlejšieho vyriešenia vzniknutej situácie. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

10.3 Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu KOMPLETNÝ. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

10.4 Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu.

Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie reklamovaného tovaru
 • dôvod reklamácie
 • dátum nákupu
 • tovar musí byť predložený kompletný aj s pôvodným príslušenstvom

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje nakupujúcich uchovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a neposkytujeme ich tretím osobám, s výnimkou dopravcov pre zabezpečenie vybavenia objednávky (meno, priezvisko, adresa doručenia a telefonický kontakt)

12. Spôsob doručenia

12.1 Kuriér

Doručenie vašej objednávky kuriérskou službou na vami uvedenú doručovaciu adresu. POZOR! Neplatí pre objemné zásielky, spôsob doručenia objemných zásielok navrhne predávajúci. Tovar zasielame len v rámci SR, do zahraničia nezasielame.

12.2 Osobný odber

Objednaný tovar si zákazník prevezme OSOBNE po dohode s predávajúcim, termín a adresu prevzatia si dohodnú emailom prípadne telefonicky.

13. Spôsob úhrady

13.1 Bankovým prevodom

Za tovar zaplatíte vopred bankovým prevodom. Číslo účtu zasielame do dvoch pracovných dní na e-mailovú adresu kupujúceho spolu s potvrdením o prijatí objednávky. 

14. Náklady na doručenie tovaru

K cenám objednaného tovaru pripočítavame prepravné podľa aktuálneho cenníka.

15. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.3guns.eu je:

 

3Guns s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice- Staré mesto

Slovenská republika

 

IČO: 47 383 356

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo: 33212/V

 

DIČ: 2023850411

Nie sme platcom DPH

 

 

 

 


ZjRjOTA5ZW